Back to the homepage

   Відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні   

Діагностичні аспекти нашої роботи

Діагностичний процес, спрямований на достовірне і максимально оперативне виявлення причин та характеру патологічного процесу, в нашому відділенні ґрунтується на принципі комплексного обстеження хворого із застосуванням всіх наявних клінічних, параклінічних та інструментальних методів, які ще відносно нещодавно були прерогативою лише поодиноких центральних науково-дослідних та лікувальних центрів. Якісна діагностика гарантується сучасною медичною апаратурою та устаткуванням, що знаходяться в руках високо кваліфікованих спеціалістів.

Поряд із традиційними (рутинними) методами обстеження в практиці нашої роботи знайшли свого широкого застосування:

-
ендоскопічна діагностика з допомогою фіброволоконної оптичної техніки та ендоскопів STORZ. Фіброскопія верхніх дихальних шляхів з одночасним відеозаписом дозволяє достовірно виявляти характер уражень та поширеність патологічного процесу в гортані, трахеї, бронхах;

Плоскоклітинний рак гортаноглотки.

Оптика STORZ Hopkins 70º

 

- отоендоскопія. Огляд слухового ходу, барабанної перетинки та барабанної порожнини, як перд- та післяопераційний контроль та з метою судово-медичної експертизи;

Перфорація барабанної перетинки. Огляд інтратимпанальних структур через перфорації.

Оптика STORZ Hopkins 0º

 

Титановий шунт барабанної порожнини.

Оптика STORZ Hopkins 0º


-
фіброларингостробоскопія з допомогою електронного стробоскопу дозволяє здійснювати огляд голосових складок, умовно заповільняти їх коливання та спостерігаючи за їх рухом, діагностувати розлади функції гортані на ранніх етапах. Відеодокументація результатів ендоскопічних досліджень дає можливість багаторазової повторної демонстрації в плані навчального процесу, а публікація їх набуває також й важливого медико-юридичного значення;

-
ендоскопія порожнини носа, зокрема ділянки середнього носового ходу як "воріт" до приносових синусів, дозволяє визначити характер та обсяг необхідних лікувальних засобів для ліквідації патологічного процесу в синусах;

-
ендоскопічна епіфарингоскопія з послідуючою прищільною біопсією дає можливість достовірної діагностики локалізації та морфологічної будови пухлин носової частини глотки, а також своєчасно виявляти причини зниження слуху, пов'язані із порушенням функцій слухових труб;

-
акустична імпедонсометрія як метод, що характеризує стан середнього вуха та ретрокохлеарних структур, дозволяє виявляти причини приглуховатості, котрі неможливо діагностувати за допомогою тональної порогової аудіометрії;

-
тимпанометрія дає чітку уяву про характер та ступінь порушень вентиляції барабанної порожнини середнього вуха, наявності в ній рідини, дозволяє визначити характер заходів, спрямованих на усунення причин патологічного процесу, що його спричинили;

- в практиці нашої роботи знайшли широкого застосування методи ультразвукової та рентгенологічної діагностики. Особливого значення набули к
омп'ютерна томографія (КТ) та ангіографія (АГ) при отогенних та риногенних (синусогенних) внутрішньочерепних ускладненнях. Зазначені методи дозволяють здійснювати чітку топічну діагностику абсцесів мозку та мозочку, що дуже позитивно позначилося на наслідках лікування цієї надзвичайно важкої патології;

- в разі необхідності ми вдаємося до координованої
співпраці із спеціалістами всіх необхідних профілів.

Необхідні діагностичні міроприємства здійснюються в
отоларингологічному та сурдологічному кабінетах консультативної поліклініки Волинської обласної клінічної лікарні, а при необхідності більш глибокого обстеження - в умовах стаціонарного відділення.